పితృదేవతలు అనగా ఎవరు?

శ్రాద్ధములో పూజింపబడే పితృదేవతలు అనగా ఎవరు?

ఈ సందేహము పాండవ జ్యేష్ఠుడైన యుధిష్ఠురిడికి అనగా శ్రాద్ధదేవ అను పేరు ఉన్న యమధర్మరాజుగారి అవతారము) కలగగా ఈ సందేహమును నివృత్తి చెసినవారుభీష్మాచార్యులుఅంటే యుధిష్ఠురిడికి తెలియదు అని కాదు కాని మనకు తెలియజేయాలని ఆ మహనీయుడి అభిప్రాయముఅట్టి గహనమైన విషయము మనము అందరము తెలిసుకొనవలసినదే.

యుధిష్ఠిరుడి సందేహము ఏమనగాప్రతీ జీవి తను చేసిన కర్మముల ప్రతిఫలమును అనుభవించుటకు స్వర్గమోనరకమో మరి వేరె ఏదైనా లోకమునకు ఏగినప్పుడుఅచటనే ఉండు అనివార్య పరిస్ధితులను దాటుకొని ఇచట కర్మభూమి అయిన మన భారతముదేశములో వారి వారి సంతానము జేయు శ్రాద్ధమును స్వీకరించుటకు రావడము ఎలా సాధ్యము?కొన్ని జీవులు నరక లోకములో నుండగా ఇచటకు రావడము వారికి ఇంకను అసాధ్యముమరి కొన్ని జీవులు కర్మవశమున క్రూరమృగాలుగాలేదా మరియొక పశుయోనిలో నుండగా మనము మన ఇళ్ళలోనోదైవసన్నీధానముతో పవిత్రమైన మఠములలోనో లేదా దేవాలయాలలోనో శ్రాద్ధము చేయగా అచట మన పితృవులు వచ్చి ఆశీర్వాదము చేయుటకు ఎలా సాధ్యము?

ఇట్టి సందేహము వెనక స్వయముగా భీష్మాచార్యులకును కలుగగా సంక్షిప్తముగా వారి జన్మదాతలైన శంతను మహారాజుగారు పరిహరించిరి.

ఈ సందేహపరిహారము ఏమనగాశ్రాద్ధమునకు వచ్చి మనులను ఆశీర్వదించు మన జన్నదాతలు ఎవరోవారే స్వయముగా రారుకానిమన జన్మదాతల రూపములను ధరించి మనకు ఆశీర్వదించి వెళ్ళువారు చతుర్మఖ బ్రహ్మ దేవుని కుమారులైన పితృగణదేవతలువీరి లోకము స్వర్గముకన్ననూ ఊర్ధ్వ లోకములలో అనగా సోమలోకములో నుండును,మనము శ్రాద్ధవిధితో వీరిని తృప్తి పరచగా వీరుకర్మవశమున ఏ లోకములోనైనూఏ అవస్థలోనున్ననూ మన జన్మదాతలైన మాతా పితృువులను త్రప్తి పరుచురుశ్రాద్ధవిధి ఎందు మన శ్రద్ధని చూసి సర్వలోకములనే తృప్తి పరుచువారు.

ఇట్టి ఈ పితృగణదేవతల ఏడు ప్రకారాలుగా శాస్త్రములో వర్ణించబడినది,

  1. విరాజ ప్రజాపతిగారి కుమారులు వైరాజ పితృగణముదేవతలు వీరిని విశేషముగా పూజించురు.

  2. మరీచి ప్రజాపతులవారి కుమారులు ఆగ్నీష్వాత్తా పితృగణమువీరూ దేవతలచే పూజింపబడువారు.

  3. ప్రజాపతి పులస్త్యులవారి కుమారులు బర్హిషద అను పేరు కలిగిన పితృగణమువీరిని దేవతలుయక్ష గంధర్వ రాక్షసులునాగములు,సర్పములుగరుడుడు మొదలగు పక్షిశ్రేష్ఠులు పూజించురు.

  4. వశిష్ఠ ప్రజాపతుల కుమారులు సుకాలా నామకులగు పితృగణమువీరిని బ్రాహ్మణులు ఆరాధించురు.

  5. అంగీరస ప్రజాపతుల కుమారులు ఆంగీరస పితృగణమువీరిని క్షత్రయులు ఉపాసన చేయుదురు.

  6. పులహ నామము కలిగిన ప్రజాపతుల వారి కుమారులు సుస్వధా నామకులైన పితృగణమువారిని వైశ్యజాతికి చెందినవారు పూజింతురు.

అగ్ని ప్రజాపతి (అగ్నిదేవుడుగారి కుమారులు సోమపా పితృగణమువీరిని శూద్రులు పూజించురు.

ఈ సప్త సంఖ్యలో ఉన్న పితృగణ దేవతలకు సంభంధించిన ఆసక్తికరమైన కథలు ఎన్నో ఉన్నాయివాటిని విస్తారముగా నా అంతర్జాలములో (website,narasimhacharyasulibhavi.orgలో వ్రాసిఉంచెదను.

సశేషము

అస్మత్ పితృంతర్గత శ్రీ భారతీ రమణ ముఖ్యప్రాణాంతర్గత శ్రీ లక్ష్మీ జనార్దన ప్రీయతామ్ ప్రీతోవరదో భవతు.

శ్రీ కృష్మార్పణమస్తు.

SRI 1008 SRI SATYATMA TIRTHA DASA

NARASIMHACHARYA SULIBHAVI,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>