ಹುಲಿಗೀ ಶ್ರೀನಾಥಾಚಾರ್ಯ ಮಹಿಮಾ ವರ್ಣನ

1. ಶ್ರೀ ಮನ್ ಮಧ್ವಮುನೀಂದ್ರ ಸನ್ಮತ ಭವಾಃಲೋಕಂ ಪುನಾನಾಃ ಸ್ವಯಂ

ತತ್ರಾಪ್ಯಸ್ಯ ಸುತೀರ್ಥಗಾಹನ ಚಣಾಃ ದೇವಪ್ರಬರ್ಹಾದೃತಾಃ

ದೇವಾಂಶಾಃಖಲು, ತಚ್ಛ್ರುಣುಧ್ವಮಧುನಾ ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಘ್ರಪೂರ್ವಾಸಿನೋ

ಶ್ರೀನಾಥಾರ್ಯಗುರೋಶ್ಚರಿತ್ರಮತುಲಂ ಶಶ್ವತ್ ಸುಖಪ್ರಾಪಕಂ ||

2. ಶ್ರೀನಾಥಾರ್ಯಪದಾಬ್ಜಸೇವಕ ಜನೇಷ್ಟಕಃ ಶರೀರಂಜಹೌ

ಕಿಂಚಿತ್ಕಾಲಮಪೋಹ್ಯ ದೃಗ್ವಿಷಯತಾಂ ಪ್ರಾಪ್ತಂಹ್ಯವಾದೀದ್ಗುರುಃ

ರೇ! ರೇ! ಮೃತ್ಯುಮುಖಂಗತೋಽಥ ಪುನರಪ್ಯಾಕಾರವಾನ್ ದೃಶ್ಯಸೇ

ಚಿತ್ರಂ !! ಕಿಂ ಚರಿತಂ ತವಾದ್ಯ ! ಭಣರೇ! ಕಾವಾಸನಾಬಾಧತೇ ||

3. ಇತ್ಯುಕ್ತಃ ಸಖಭಾಣಹೃಷ್ಟವದನೋ ನೋವಾಸನಾ ಮೇ ಗುರೋ

ನಾಹಂ ಪ್ರಾಕೃತ ಮರ್ತ್ಯತುಲ್ಯ ಭೃತಕೋ ಚಿತ್ರಂ ಚರಿತ್ರಂ ಮಮ

ವಕ್ತವ್ಯಾಂಶಮಹಂವದಾಮಿಚ ಕಥಂ ಸಂಜಾಘಟೀತೀತ್ಯಲಂ

ಸಂದೇಹೇನಚ ಸಾವಧಾನಮನಸಾದೋಷಜ್ಞ ತಚ್ಛ್ರುಣ್ವತಾಂ ||

4. ಶ್ರೀ ರಾಮಾರ್ಚನ ಕೌತುಕೀಸಯಮರಾಡ್ಭೃತ್ಯೇಷು ಮಾಮೇಕದಾ

ರೇ! ತೂರ್ಣಂವೃಜ ! ಪುಷ್ಪಮಾನಯ ಹರೇಃ ಪೂಜಾರ್ಥಮಿತ್ಯಾದಿಷತ್

ಕಾಲಾತೀತಮಭೂದ್ಯತೋಹಮಭವಂ ಪಣ್ಯಾಂಗನಾಲಂಪಟಃ

ತನ್ಮೇ ಶಾಪಮದಾತ್ಸಸೂರ್ಯತನುಜೋ ಶೂದ್ರೋಭವೇತ್ಯಾಗ್ರಹಾತ್ ||

5. ಪಾಪೋಹಂ ಪರಿಪಾಹಿಮಾಮಿತಿ ಮಯಾ ಸಂಪ್ರಾರ್ಥಿತಶ್ಚಾಸಕೃತ್

ಸೋಮತ್ಪ್ರಾರ್ಥನಯಾ ವಿಶಾಪಮಕರೋತ್ ಮರ್ತ್ಯೇಪಿಲೋಕೇದೃುತಂ

ಗಚ್ಛ ಶ್ರೀಮರುದಾಗಮ ಪ್ರವಚನಾಚ್ಛುದ್ಧಂ ಶುಚೀನಾಂಗೃಹಂ

ಗತ್ವಾ ಮಾರ್ಜಯಪಾಪಮಿತ್ಯುದಿತವಾನ್ ದೈವಾದ್ಗೃಹಂತೇವೃತಂ ||

6. ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯಮತಾನುಗಾಃ ಸುಕೃತಿನೋ ತತ್ರಾಪಿಸದ್ವಂಶಜಾಃ

ತತ್ರ ಶ್ರೀ ಮರುದಾಗಮ ಪ್ರವಚನಾಸಕ್ತಾಸ್ತತಃ ಶೋಭನಾಃ

ಯೂಯಂ ಮಧ್ವಮತಾನುಗಾಃ ಪ್ರವಚನಾಚಾರ್ಯಾಶ್ಚ, ಸದ್ವಂಶಜಾಃ

ಶ್ರೀನಾಥಾರ್ಯ ಭವತ್ಪದಾಬ್ಜ ಭಜನಂ ಪಾಪಪ್ರಣೋದಕ್ಷಮಂ ||

7. ಸೋಹಂ ತತ್ಕಟುಶಾಸನೇನ ಚಕಿತೋ ಪ್ರಾಪ್ಯಾಪಿ ಶೌದ್ರೀಂತನುಂ

ದೈವಾ, ದ್ದಂಡಧರಾಜ್ಞಯಾಚ, ಭವತಾಂ ಭೃತ್ಯತ್ವಮೇವಾಪ್ತವಾನ್

ಯುಷ್ಮದ್ದಾಸ್ಯಮಹೋ !! ವಿನಾಶಯತಿ ದುರ್ಯೋನಿ ಪ್ರದಾಮಂಗಳಾನ್

ಆಪೃಚ್ಛೇ ನಿಜಧಾಮಯಾಮಿ ದಯಯಾಹ್ಯಾಜ್ಞಾಂಪ್ರದೇಹಿ ಪ್ರಭೋ !!

8. ಏತನ್ಮಧ್ವಮುನೀಂದ್ರ ಶಾಸನಮಲಂ ಕ್ರೂರಾಂತಕತ್ರಾಸಕಂ

ಮದ್ಭಕ್ತಸ್ತ್ವಿಹ ನ ಪ್ರಣಶ್ಯತು ಭವದ್ಭೀತ್ಯಾಕದಾಪೀತ್ಯಹೋ !!

ತತ್ಕಿಂಚಿತ್ರ ಮಮಂಗಳ ಪ್ರಶಮನಂ ಭೃತ್ಯಸ್ಯ ತಸ್ಮಾದ್ಗುರುಂ

ಶ್ರೀನಾಥಾರ್ಯಮುಪಾಸಯಧ್ವಮನಿಲಾಚಾರ್ಯಾಂಘ್ರಿ ಪದ್ಮಾಶ್ರಯಂ ||

II

1. ತುಂಗಾತೀರಗ ದೇವದುಂದುಭಿ ಕೃತೇ ಶ್ರೀ ಮದ್ಗುರೌಗಚ್ಛತಿ

ಮಧ್ಯೇಮಾರ್ಗಮವಾತರದ್ಯಮಭಟೋ ಶ್ರೀ ಮದ್ಗುರೋಃ ಸ್ಸಂಮುಖಂ

ಕ್ರೂರಂಚಾಂಜನ ಪರ್ವತಾಯಿತ ತನುಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಬ್ರವೀತ್ಕಂಪಿತಃ

ಕೋಸಿತ್ವಂ ! ಸ್ವವಚಸ್ಕರಃ ಕಿಲಭವಾನಾಸೀ ತ್ಪುರಾಸ್ಮದಗೃಹೇ ||

2. ಸತ್ಯಂದೇವ ! ಮರುನ್ಮತಾಂಬುಧಿವಿಧೋ !! ತ್ವದ್ಭುಕ್ತ ಶೇಷಾಶನಾತ್

ಶಾಪಾಸ್ಯಾಂತಮವಾಪ್ಯ, ತೇ ಕರುಣಯಾ ಮುಕ್ತೋಭವಂ ಪಾತಕಾತ್

ಸ್ಮೃತ್ವಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಚೋವಿಲಾಸವಿಭವಂ, ಪಾಠಕ್ರಮಂ ತೇತಪಃ

ದ್ರಷ್ಟುಂಚಾತ್ರ ಸಮಾಗತೋಸ್ಮ್ಯಥ ಪುನಃ ಕಾರ್ಯಾಂತರಾರ್ಥಂಗುರೋ ||

3. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಪುನರಾಗತೋಸಿ ಕಿಮರೇ !! ಕಾರ್ಯಾಂತರಂ ಕೀದೃಶಂ

ಕ್ರೂರಂ ಪ್ರಾಣಿಭಯಂಕರಂ ವಪುರಿದಂ ನೈತದ್ವಪುಃ ಪ್ರಾಕ್ತನಂ

ಉಕ್ತ್ವೈವಂ ಚಕಿತೇ ಗುರೌ ಸವಿನಯಂ ಪ್ರೋವಾಚ ಮಾಭೈರ್ಗುರೋ

ನೇತುಂ ಕಂಚಿದಿಹಾಧ್ವನೀನಮಗಮಂ ಗೋವಲ್ಲಭಾರೂಢಕಂ ||

4. ಶಾಂತಂ ಪಾಪಮಹೋ ಭವದ್ವ್ರತಮಿದಂ ಕೇನಪ್ರಕಾರೇಣತಂ

ನೀರೋಗಂ ನಿರುಪದ್ರುತಂ ನಯಸಿರೇ !! ಕಾಲಸ್ಯಲೋಕಂ ಪ್ರತಿ

ಇತ್ಯುಕ್ತಃ ಸ ಜಗಾದ, ಪಕ್ಷಿವಪುಷಾ ವಿಭ್ರಾಮಯೇಗೋಪತಿಂ

ಭೀತೋಕ್ಷ್ಣಃ ಪತಿತಂ ನಯಾಮಿಸಹಸಾ ತತ್ಪಾದಘಾತಾನ್ಮೃತಂ ||

5. ಆಸ್ತಾಂ ತಾವದರೇ !! ನಿವೇದಯ ದ್ರುತಂ ಯಾಮ್ಯೇ ಮಹಾಪತ್ತನೇ

ಕಾವಾರ್ತಾಪ್ರಥಿತಾಸ್ತಿಭೋಃ ! ಯಮಪುರೀ ವಾರ್ತಾಸ್ವನಂತಾಸ್ವಪಿ

ಪ್ರತ್ವೊಚೇಹ್ಯಧಮಾಧಮಾನಪಿ ಖಳಾನ್ ಕ್ರೂರೋಪಿಕಾಲಃಸ್ವಯಂ

ಏಕಾದಶ್ಯುಪವಾಸ ತತ್ಪರಜನಾನ್ಮಾನ್ಮ ಕರೋತ್ಯನ್ವಹಂ ||

6. ಏವಂ ಗೌರವಮಂತಕಃ ಪ್ರಥಮತಃ ಕೃತ್ವಾ ಸ್ವಯಂದಂಡಭೃತ್

ಪಶ್ಚಾತ್ತತ್ಕೃತ ದುಷ್ಕೃತಂ ಮೃಗಯತೇ ಶಿಕ್ಷಾಂವಿಧಿತ್ಸುಃ ಪ್ರಭುಃ

ಇಥ್ಥಂ ಯಾಮ್ಯಸಭಾಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿಷಯೇ ಸಂಕೀರ್ತ್ಯಮಾನೇ ಹಠಾತ್

ಪ್ರಾಪ್ತಂಪುಂಗವವಾಹನಂ ದದೃಶಿರೇ ಪಾಂಥಂ ಯಥೋಕ್ತಂಪುರಾ ||

7. ತತ್ಕಾಲೇ ವೃಷಭಾತ್ಪತಂತಮವಶಂ ಪಾಂಥಂಗತಾಸುಂದ್ರುತಂ

ಸ್ವೀಕೃತ್ಯಾಸ್ತಮಿತಂ ಪತತ್ರಿವಪುಷಾಭೃತ್ಯಂ ಕೃತಾಂತಪ್ರಭೋಃ !

ದೃಷ್ಟ್ವಾಶಿಷ್ಯಜನೈಸ್ಸಮೇತ್ಯ ಸದನಂ ಸ್ವೀಯಾನ್ ಸಮಾಹೂಯಚ

ಕಿಂವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಹರೇರ್ದಿನವ್ರತಮಹಾಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಮಿತ್ಯಬ್ರವೀತ್ ||

8. ಭೋ ! ಭೋ !! ಮಚ್ಚರಣಾಃ ಶುಭೇಹರಿದಿನೇ ಸರ್ವೇ ನಿರಾಹಾರಿಣೋ

ಭೂತ್ವಾಜಾಗರಣಂ ಕುರುಧ್ವಮನಿಲಾಚಾರ್ಯಂ ಭಜಧ್ವಂ ಸದಾ

ಇತ್ಯೇವಂ ಯಮಯಾತನೋಪಶಮನಂ ಕ್ರೂರಾಂತಕತ್ರಾಸನಂ

ಶ್ರುತ್ವಾ ಶ್ರೀಹರಿವಾಸರವ್ಕತಪರಾಃ ಸರ್ವೇತದೀಯಾಭವನ್ ||

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>